مواد متفاعله و مواد فائضه

.

2023-03-22
    و اذا ضربت فاوجع